PL EN
Zasady i standardy działania czasopisma
 
Zasady etyczne odnoszące się do publikacji w „Pojazdach Szynowych”
  1. Redakcja "Pojazdów Szynowych" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.
  2. Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja uwzględnia aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Redakcja ma obowiązek dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Standardy obiektywności przy wystawianiu recenzji
  1. Recenzje są wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą.
  2. Recenzenci jasno wyrażają swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi wnoszone przez recenzentów mają charakter konstruktywny i merytoryczny.
  3. Wszystkie recenzowane prace są poufne. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne są sformułowane w recenzji. Treść recenzji traktowana jest jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie są wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.
  4. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia autorom danych recenzentów.

Obowiązki autorów:
  1. Właściwe oznaczenie autorstwa pracy. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Do obowiązków autorów należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  2. Autor składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/ guest autorship.
  3. Redakcja uznaje, że ghostwriting oraz guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370