PL EN
Akty prawne (ustawa prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia ministra środowiska) odnoszące się do hałasu kolejowego
 
More details
Hide details
1
NTL-M.Kirpluk
 
2
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2008-10-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2008,4,39-52
 
 
REFERENCES (18)
1.
Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25.06.2002r. „Ocena i kontrola poziomu hałasu w środowisku”.
 
2.
PN-91/K11000 „Tabor kolejowy. Hałas”.
 
3.
Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U. Nr.62 poz. 627 z dnia 27.04.2001r.
 
4.
Dz. U. Nr.8 poz.81 2002r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.
 
5.
Dz. U. Nr.179 poz.1498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.10.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
 
6.
Dz. U. Nr.18 poz.164 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.01.2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.
 
7.
Dz. U. Nr.1 poz. 8 2007r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.12.2006r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami.
 
8.
M.P. Nr.65 poz.732 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.09.2007r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008.
 
9.
Dz. U. Nr.120 poz.826 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 
10.
Dz. U. Nr.187 poz.1340 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1.10.2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.
 
11.
Dz. U. Nr.192 poz. 1392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.10.2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
 
12.
Dz. U. Nr.210 poz.1535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN).
 
13.
Dz. U. Nr.106 poz.729 2007r.
 
14.
PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę/Ogólna metoda obliczania”.
 
15.
PN ISO 1996-1/2/3 „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury”.
 
16.
www.portaldrogowy.pl.
 
17.
Dębicka – Fobie G., Jankowska M.; „Zagadnienia i wytyczne dotyczące Ochrony Środowiska w UE”, Związek Rzemiosła Polskiego 2004r.
 
18.
Strona internetowa firmy NTL-M.Kirpluk: www.ntlmk.com, zakładka „E-biblioteka”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top