PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów.
 
2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. Nr 166, poz.1360).
 
3.
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. Nr 86, poz. 789).
 
4.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. (Dz. U. Nr 92, poz. 883).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2004r w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. (Dz. U. Nr 162, poz.1697).
 
6.
Nouvelle procédure ďévaluation de la conformité. N°ďaffaire:04-0760. Référence: LT/CIM ACD/2005-0371.Version 1 du 10/01/2005. SNCF. (Nowa procedura oceny zgodności. Nr sprawy: 04-0760).
 
7.
Norma PN-ISO/IEC 17030: 2005 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej.
 
8.
Norma PN- EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Aktualizacja luty 2007.
 
9.
Dyrektywa 96/48/WE z 23. 07. 1996 „W sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości”. (Dz. Urz. WE L235, z 17. 09. 1996 r.).
 
10.
Dyrektywa 2001/16/EC z 19. 03.2001 „W sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych”. (Dz. Urz. WE L 110, z 20. 04. 2001 r.).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 października 2005r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych. (Dz.U. Nr 212 poz. 1772).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top