PL EN
 
 
REFERENCES (33)
1.
Handkiewicz J.: Obliczenia wytrzymałościowe ramy wózka 11ANc. 09-12.2007.OR-9257 (dokument przechowywany w archiwum IPS „Tabor" Poznań).
 
2.
Sobaś M.: Ekwiwalentna stożkowatość styku koło-szyna i jej znaczenie we współczesnej analizie własności dyna- micznych pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe Nr 1/2005.
 
3.
Sobaś M.: Rozwiązania konstrukcyjne układów biegowych wagonów osobowych przystosowanych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe Nr 4/2008.
 
4.
Sobaś M.: Tendencje rozwojowe, wytyczne dla projektowania i kryteria oceny układów biegowych wagonów osobowych przeznaczonych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe nr 1/2009.
 
5.
Sobaś M.: Wózek JJANc dla wagonu osobowego przeznaczonego do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe nr 3/2009.
 
6.
Tauscher H.: Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. 4-te neuaufbearbeitete Auflage, Leipzig 1982.
 
7.
Wittenbeck L., Sobaś M.: Analiza modalna bezprzedziałowego wagonu osobowego 150A w celu przystosowania jego struktury nośnej do wózków wysokich prędkości typu 11ANc. Pojazdy Szynowe nr 2/2009.
 
8.
Wittenbeck L., Sobaś M.: Analiza modalna bezprzedziałowego wagonu osobowego. XVIII Konferencja Pojazdów Szynowych. Materiały konferencyjne Politechniki Śląskiej. Katowice-Ustroń J7-19.09.2008.
 
9.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
10.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie, kwiecień 2002.
 
11.
Karta UIC 515-4: Pojazdy kolejowe dla transportu pasaże- rów. Wózki toczne. Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków. J-sze wydanie z dnia 1.01.1993.
 
12.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów szynowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych, 3-cie wydanie, październik 2005.
 
13.
Karta UIC 567-2: Zunifikowane wagony pasażerskie typu Z dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charaktery- styki. 4-te wydanie z 1.07.1991 ze zmianą 1.07.1995.
 
14.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów dostosowanych do wysokich prędkości. Wydanie 2, sierpień 2002.
 
15.
Karta UIC 897-13: Warunki techniczne dla kontroli jakości złącz spawanych części pojazdów ze stali. 2-gie wydanie z 1.01.1992.
 
16.
PN-EN 10025-2:2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych-Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
 
17.
PN-EN 13103: 2003: Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
18.
PN-EN 13261:2004: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
19.
PN-EN 13262:2007: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
20.
PN-EN 13715: 2006: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zarys zewnętrzny koła.
 
21.
PN-EN 13749:2008: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
22.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
23.
PN-EN 15085-1:2007:Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 1: Postanowienia ogólne.
 
24.
PN-EN 15085-2:Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 
25.
PN-EN 15085-3:Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 3: Wymagania konstrukcyjne.
 
26.
PN-EN 15085-4:Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 4: Wymagania produkcyjne.
 
27.
PN-EN 15085-5: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja.
 
28.
prEN 15827: Kolejnictwo. Wózki i układy biegowe.
 
29.
PN-ISO 3755:1994: Staliwo konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia.
 
30.
Przepisy RIC: Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej. Ważna od 1 stycznia 2001.
 
31.
Przepisy TSI: Decyzja komisji dotycząca specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych z dnia 26 lipca 2006. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 
32.
Raport ORE/ERRI B12/Rp.17 wydanie 8: Program prób i badań dla wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali (które nadają się do zabudowy sprzęgu automatycznego pracującego na rozciąganie i ściskanie) i których wózki mają ramę stalową. Utrecht, kwiecień 1997.
 
33.
Raport OREIERRI B12IRp.60: Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowych. Przepisy dotyczące badań wytrzymałościowych pojazdów szynowych. Przepisy dotyczące realizacji i dopuszczalnych naprężeń. Utrecht, 06.1995.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top