PL EN
 
 
REFERENCES (18)
1.
Biliński J., Marciniak Z.: Modernizacja krajowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i podmiejskiego. Materiały XVIII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe. Katowice – Ustroń 2008.
 
2.
Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2004.
 
3.
Lubka A., Stiasny M.: Atlas tramwajów. Poznań, 2004.
 
4.
Marciniak Z.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN71 i EW60. Stan obecny i zamierzenia. Pojazdy Szynowe, nr 1/2009.
 
5.
Marciniak Z.: Modernizacja spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu regionalnego. Materiały XVIII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe. Katowice-Ustroń, 2008.
 
6.
Marciniak Z.: Konstrukcja i badania spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego. Pojazdy Szynowe, nr 2/2009.
 
7.
Marciniak Z., Pielecha I.: Wpływ silników spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w kraju na środowisko – próby i badania oraz wytyczne dla redukcji emisji składników szkodliwych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2009.
 
8.
Marciniak Z., Pielecha I.: Wymagania w zakresie ograniczenia emisji toksycznych składników spalin przez spalinowe pojazdy trakcyjne. Technika Transportu, nr 11-12/2006.
 
9.
Marciniak Z., Pielecha I.: Właściwości silników spalinowych w aspekcie ochrony środowiska. Technika Transportu Szynowego nr 5-6/2008.
 
10.
Meinert M.: Einsatz neuer Energiespeicher auf Strassenbahnen. ZEVrail 132/2008.
 
11.
Merkisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
 
12.
Struckl W.M., Miltner T., Gunselmann W.: Umweltgerechte Schienenfahrzeugehtwicklung an Beispiel der Metro Oslo ZEVrail 132/2008.
 
13.
Decyzja Komisji z dnia 23.12.2005 dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas“ transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych – 2006/66/WE.
 
14.
Dyrektywa 97/68/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodastwa Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych poruszających się po drogach, 16.12.1997.
 
15.
Directive 2004/26/EC of the European Parlament and of the Council amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States realting to measures against the emission of gaseous and parliculate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road nobile machinery. 21.04.2004.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.12. 2003 w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. nr 230 poz. 2301.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2005 w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki. Dz. U. nr 202 poz.1681.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz. U. nr 120 poz.826.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top