PL EN
 
 
REFERENCES (20)
1.
Bałuch H. i in.: Leksykon terminów kolejowych. Warszawa, 2011.
 
2.
Coase R.: The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 1960, nr 3, s. 1-14.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny: Transport. Wyniki działalności w 2013 r. Warszawa, 2014r.
 
4.
Jacyna M., Basiewicz T., Gołaszewski A.: Parametry infrastruktury transportu dla tworzenia modelu systemu logistycznego w Polsce. Problemy Kolejnictwa, 2012, z. 154, str. 5-26.
 
5.
Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych. Warszawa, 2009.
 
6.
Keller D.: Dzieje kolei w Polsce. Rybnik, 2012.
 
7.
Krukowski P., Olszewski P., Wapniarski M.: Wskaźniki oceny węzłów przesiadkowych. Dostępny on-line: http://www.niches-transport.or....
 
8.
Korzhenevych A.: Update of the Handbook on External Costs of Transport. Londyn, 2014.
 
9.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Warszawa, 2010 r.
 
10.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Raport roczny 2013. Warszawa, 2014 r.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9.10. 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. 2012, poz. 1151).
 
12.
Smolana A., Dyląg W.: Koncepcja i realizacja modernizacji lokomotywy ST-44. Technika transportu szynowego, 2005, nr 9, s. 9 – 12.
 
13.
Stiasny M., Danyluk Z.: Atlas sieci tramwajowych Polski 2014. Rybnik 2013.
 
14.
Terczyński P.: Zmodernizowana lokomotywa SM42 typu 6Dg PKP Cargo. Świat kolei, 2011, nr. 1, s.12-13.
 
15.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984, nr 53, poz. 272, z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13, z późn. zm.).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top