PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Lipowczan A.: Podstawy pomiarów hałasu. Wydawnictwo GIG i Ligi Walki z Hałasem, Katowice 1987.
 
2.
Puzyna C.: Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Tom 2, WNT, Warszawa 1982 r.
 
3.
Kubalski J.: Tory tramwajowe, WKŁ, Warszawa 1978 r.
 
4.
Rutowski K.: Ocena poziomu hałasu wewnętrznego tramwajów eksploatowanych w MPK Poznań. Praca dyplomowa. Politechnika Poznańska 2003.
 
5.
Dziennik Ustaw Nr 88 z 1999 roku poz. 993 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”.
 
6.
Norma PN-92/K-11000 „Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania”.
 
7.
Norma PN-90/S-04052 „Samochody. Dopuszczalny poziom hałasu wewnętrz pojazdu. Wymagania i badania”.
 
8.
Norma PN-N-01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów”. Wyd.1994 r.
 
9.
Norma PN-81/N-01306 „Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top