PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela 28.03.2011. Wersja ostateczna.
 
2.
Karta UIC 506. Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. Wydanie 2. Styczeń 2008,.
 
3.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 10. Maj 2006.
 
4.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 r. Nr 86 poz 789) z późniejszymi zmianami,.
 
5.
Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
6.
Medwid M., Cichy R.: Analiza porównawcza wybranych systemów transportu intermodalnego, Pojazdy Szynowe 1/2009.
 
7.
Karta UIC 530-2 Wagony towarowe - Bezpieczeństwo jazdy. Wydanie 6. Październik 2008,.
 
8.
Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,.
 
9.
Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,.
 
10.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,.
 
11.
Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie,.
 
12.
Cichy R., Tomaszewski F.: Możliwości rozwoju taboru bimodalnego w aspekcie ograniczeń skrajni kolejowych, Pojazdy Szynowe 1/2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top