PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Dyrektywa 48/96/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE nr L 235 z dnia 17.09.1996 r.),.
 
2.
Dyrektywa 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE nr L 110 z dnia 20.04.2001 r.),.
 
3.
Dyrektywa 2004/50/WE zmieniającą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i zapowiadającą stopniowe rozszerzanie zakresu ich stosowania (Dz. Urz. UE nr L 164 z dnia 30.04.2004 r.),.
 
4.
Dyrektywa 2007/32/WE zmieniającą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i wprowadzającą kontrolę wstępną oraz pośrednie certyfikaty i deklaracje zgodności (Dz. Urz. UE nr L 141 z dnia 02.06.2007 r.),.
 
5.
Dyrektywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie konsolidującą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i przesądzającą rozszerzenie zakresu stosowania od 2012 r. na cały system kolejowy i ewentualnie szynowe systemy miejskie (Dz. Urz. UE nr L 191 z dnia 18.07.2008 r.),.
 
6.
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami),.
 
7.
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 16, poz. 94),.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.01. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. 2008 nr 11, poz. 64),.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.01.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. 2008 nr 11, poz. 65),.
 
10.
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 08.08.2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury 2005 nr 9, poz. 62).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top