PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
http://maps.google.pl/, (lipiec 2010 r.).
 
2.
Medwid M.: Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. Technika Transportu Szynowego. 2005, nr 7-8.
 
3.
Medwid M., Marciniak Z.: Pojazdy szynowo-drogowe. Poznań 1999.
 
4.
Medwid M., Przepióra K.: Pojazd szynowo-drogowy do oczyszczania infrastruktury tramwajowej. Pojazdy Szynowe 2003, nr 4.
 
5.
Norma PN-92/K-11000 Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania. Wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.
 
6.
Norma PN-ISO 1999:2000 Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
 
7.
Norma PN-ISO 9612:2004 Akustyka. Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy.
 
8.
Norma PN-N-01306:1981 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
 
9.
Norma PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 
10.
Norma PN-S-04052:1990 Samochody. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz. U. nr 157, poz. 318.
 
12.
www.bksv.com.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top