PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Dyrektywa 48/96/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
 
2.
Dyrektywa 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
 
3.
Dyrektywa 2004/50/WE zmieniająca dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE.
 
4.
Dyrektywa 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.
 
5.
Norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.
 
6.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360).
 
7.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 3003 nr 170,poz. 1652).
 
8.
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym – tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 16, poz.94).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2005 nr212, poz.1772).
 
10.
Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67 marzec 2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top