PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the current course of the trams approval process in Poland. It is indicated which documents the tram producer is obliged to provide to the authorized body and which tests are necessary to carry out in order to obtain the approval certificate. Inaccuracies resulting from the regulations in force and their interpretation are described, with particular taking into consideration the approval tests. The above issue is discussed in terms of practical application and a proposal for provisions regulating unspecified requirements concerning vehicle is placed in. In addition, the article brings up the issue of tightening the requirements for approval tests of trams with appropriate justification.
 
REFERENCES (28)
1.
Dz. U. 2011 r., nr 65, poz. 344. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;.
 
2.
Dz. U. 2015 r., poz. 38. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.
 
3.
Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
 
4.
Dz. U. 2017 r., poz. 1348. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
5.
Dz. U. 2011 r., nr 65, poz. 343. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.
 
6.
Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych Regulamin 107. Jednolite Przepisu dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015 r.
 
8.
Królikowski J., Cichy R., Kowalski M. Tramwaje – proces homologacji w kontekście ochrony środowiska. Pojazdy Szynowe 2017 r., nr 3;.
 
9.
Nader M., Purta E. Ocena narażenia człowieka na oddziaływanie drgań i hałasu w pojazdach szynowych. Problemy Eksploatacji 2003 r., nr 2.
 
10.
PN-EN 12663-1+A1:2015-01. Kolejnictwo - Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych - Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych).
 
11.
PN-EN 12299:2009. Kolejnictwo -- Komfort jazdy pasażerów -- Pomiary i ocena.
 
12.
PN-EN 13272:2012. Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego.
 
13.
PN-EN 14813-1+A1:2011. Kolejnictwo - Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 1: Parametry komfortu.
 
14.
PN-EN 14813-2+A1:2011. Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 2: Badania typu.
 
15.
PN-EN 50121-3-1:2017. Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor - Pociąg i kompletny pojazd.
 
16.
Przepióra K., Szuberski P. Badania układów hamulcowych pojazdów tramwajowych w aspekcie homologacji tramwajów. Pojazdy Szynowe 2017 r., nr 2;.
 
17.
RFU PRM 053 Assessment of conformity concerning contrast - alternative measure for contrast identification. NB-Rail 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top