PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the risk management process as one of the aspects related to the renewal or modernization of railway vehicles. The first part of the text indicates the difference between the renewal and modernization of vehicles. Normative documents, that required carrying out the presented process with a list of other documents necessary to obtain a permit. are referred to. The main part is devoted to the risk management process, including risk acceptance methods (code of conduct, reference framework and open risk assessment). Additionally, the methods of open risk valuation applied in practice are presented.
 
REFERENCES (10)
1.
„Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” Urząd Transportu Kolejowego, 19.09.2017 r.
 
2.
Zalecenie komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE.
 
3.
Dz.U.2017.0.2117 - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 
4.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
5.
Rozporządzenie komisji (we) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
 
6.
Dyrektywa 2004/49/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ora zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r. poz. 934).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720).
 
9.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
10.
PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe – Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. 15.09.2002.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top