PL EN
Fire safety of rolling stock within the meaning of Polish and European legislation
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2016-02-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2016,1,44-49
 
ABSTRACT
The main purpose of protection in the case of a fire on board of a rail vehicle is to enable passengers and crew to evacuate from the vehicle in the area of the greatest possible safety. The staying time of the passengers in the vehicle should be as short as possible. Due to the materials limiting the flammability and available on rail vehicles extinguishers, the fire spreads slowly, and the fire hazard occurs only in the immediate surroundings of the fire. Thus the action of fire is very limited locally.
 
REFERENCES (15)
1.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei poz. 1297;.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych poz. 720;.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 43);.
 
4.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18.11.2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej;.
 
5.
PN-K-02511:2000 Tabor kolejowy -- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów – Wymagania.
 
6.
PN-K-02502:1992 Tabor kolejowy -- Podatność na zapalenie siedzeń wagonowych -- Wymagania i badania.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. poz. 688.
 
8.
Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351(z późn. zmianami).
 
9.
PN EN 45545-1 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 1: Postanowienia ogólne.
 
10.
PN EN 45545-2 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych.
 
11.
PN EN 45545-3 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 3: Wymagania w zakresie odporności ogniowej barier przeciwpożarowych.
 
12.
PN EN 45545-4 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 4: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych.
 
13.
PN EN 45545-5 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach szynowych i pojazdach na poduszce magnetycznej.
 
14.
PN EN 45545-6 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 6: Systemy przeciwpożarowe.
 
15.
PN EN 45545-7 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top