PL EN
Fulfillment of the requirements within the noise emitted by rail-road vehicles
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2016-04-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2016,2,38-48
 
ABSTRACT
New legal regulations in force in the European Union have changed the approach to get permits for railway vehicles to move on the railway tracks. The ranges of requirements for vehicles moving on the sidings, underground lines, etc. and the requirements for vehicles riding on the railway lines in Poland are diversified. A separate category of requirements are the requirements for vehicles complying with the technical specifications for interoperability. Rail - road vehicles are a specific group of vehicles, which due to their nature of work and their construction cannot fully meet all the requirements for vehicles, because they would at the same time have to meet the requirements for motor and railway vehicles. The article presents the results of comparative analysis for noise tests for railway vehicles and road tractors.
 
REFERENCES (13)
1.
Marciniak Z., Medwid M.: Pojazdy szynowo-drogowe. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Pojazdów Szynowych. Poznań 1999.
 
2.
Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
3.
Dz. U. 2015 poz. 1297 Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym.
 
4.
Wojciechowska E., Cichy R.: Dopuszczenia pojazdu szynowego do eksploatacji w Polsce w odniesieniu do oceny warunków środowiskowych. Pojazdy Szynowe 2/2014 .
 
5.
Dz. U. 2013 poz. 1297 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei.
 
6.
Dz. U. 2013 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 
7.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy — hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE.
 
8.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej. TSI-Loc&Pas.
 
9.
PN-K-11000:1992. Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania.
 
10.
Dz. U. nr 115 poz. 667, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.
 
11.
Dyrektywa Rady nr 74/151/EWG [10] z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych części i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych.
 
12.
Dz. U. poz. 305 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 
13.
Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu z dnia 30.05.2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top