PL EN
 
ABSTRACT
The article presents the methodology and results of comfort measurements in terms of noise and vibration in the driver seat of new and modernized electric multiple units, in accordance with applicable regulations and standards. The measuring apparatus used and the location of measurement points has been shown. The article also contains information on the sources of vibration and noise in rail vehicles.
 
REFERENCES (7)
1.
D. Augustyńska, M. Pośniak, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy: wartości dopuszczalne 2007, Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, str. 179-222.
 
2.
ISO 2631-1:1997, Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements.
 
3.
EN 12299:2009, Railway applications - Ride comfort for passengers – Measurement and evaluation.
 
4.
EN 14253:2003, Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnych działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia. Wytyczne praktyczne.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. 2014 poz. 817.
 
6.
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, TSI NOI.
 
7.
Strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, http://www. ciop.pl/, dostęp: styczeń 2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top