PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiarów komfortu pracy w zakresie drgań i hałasu na stanowisku pracy maszynisty nowych i zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy. Zaprezentowano wykorzystaną aparaturę pomiarową oraz przedstawiono miejsca pomiarów. W artykule zawarto także informacje źródłach drgań i hałasu w pojazdach szynowych.
 
REFERENCJE (7)
1.
D. Augustyńska, M. Pośniak, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy: wartości dopuszczalne 2007, Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, str. 179-222.
 
2.
ISO 2631-1:1997, Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements.
 
3.
EN 12299:2009, Railway applications - Ride comfort for passengers – Measurement and evaluation.
 
4.
EN 14253:2003, Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnych działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia. Wytyczne praktyczne.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. 2014 poz. 817.
 
6.
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, TSI NOI.
 
7.
Strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, http://www. ciop.pl/, dostęp: styczeń 2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top