PL EN
 
 
REFERENCES (22)
1.
Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
2.
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.
 
3.
EN ISO 3095 „Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles”.
 
4.
Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r.
 
5.
Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96? Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996".
 
6.
AR-INTERIM-CM (CONTRACT: B4-3040/2001/329750/MAR/C1), Adaptation and revision of the interim noise computation methods for the purpose of strategic noise mapping, WP 3.2.1: Railway Noise - Description of the calculation method,.
 
7.
„Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen - Schall 03“, information – Deutsche Bundesbahn – Akustik 03, Ausgabe 1990.
 
8.
U. Moehler, M. Liepert, U. Kurze, H. Onnich „The new German prediction model for railway noise „Schall 03 2006“ – some proposals for the harmonised calculation method in the EU Directive on Environmental Noise”, Euronoise 2006, 30.05 – 01.06, Tampere.
 
9.
SoundPLAN, „Calculation of Rail Traffic Noise - CoRTN” Chapter 6 – 6.3.2.4, str. 92-96.
 
10.
SoundPLAN, “ÖAL 30” Chapter 6 – 6.3.2.3, str. 89-92.
 
11.
SEMIBEL „Schweizerisches Emissions- und Immissionsmodell für die Berechnung von Eisenbahnlärm”, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 116, Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt, Wald und landschaft Bern, März 1990.
 
12.
M.Liberko „„Metodické pokyny pre výpočet hladín hluku od dopravy”, Brno 1991.
 
13.
„nordtest method“ NT ACOU 098, project 1150-94, zatwierdzony w 05.1997.
 
14.
„Nord2000. Comprehensive Outdoor Sound Propagation Model. Part 1 Propagation in an Atmosphere without Significant Refraction, DELTA 31.12.2000r., str. 11.
 
15.
Akram S. M. Kotb „Noise prediction model for Egyptian railway lines inside urban areas”.
 
16.
A. Pultznerova “Comparision of some calculation models for railway noise prediction” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2005 na podstawie MZS 07-2904-1990„Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása”, 1990.
 
17.
PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Zmniejszanie się rozchodzenia dźwięku w wolnym powietrzu, Część 2: Ogólne metody obliczania”.
 
18.
Adamczyk J., Stryczniewicz L., „Modelowanie akustyczne linii kolejowych” RAILWAY NOISE 99.
 
19.
M.Rabiega, A.Jaroch „Hałas ruchu kolejowego metody predykcji” Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej Nr 78, 1994.
 
20.
M. Rabiega, Ł. Jakielaszek, A.Jaroch „Harmonizacja europejskich metod obliczania hałasu kolejowego”.
 
21.
P.A. Meehan „Railway noise and control” Calculation of Railway Noise (CRN).
 
22.
2006/66/WE Decyzja komisji z dnia 23.12.2005r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top