PL EN
 
 
REFERENCES (17)
1.
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. 2013 poz. 1069 z późn. zmianami),.
 
2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. om systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 935 i nr 107 poz. 679, nr 114, poz. 760, z późn. zmianami),.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych, Dz.U. 2007 nr 3, poz. 27 (tzw. dyrektywa MID dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej),.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2008r. nr 3, poz. 13 z późn. zmianami),.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DZ.U. nr5, poz. 29).
 
6.
The Metre Convention and Annexed Regulations BIPM.
 
7.
Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik.
 
8.
International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM3), JCGM 2012.
 
9.
Compendium of main rules and practices applicable to the BIPM. BIPM 07.2013.
 
10.
Dokument EA-4/02. Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. EA - European co-operation for Accreditation, 1999.
 
11.
Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers. EURAMET cg-17, Version 2.0 (03/2011).
 
12.
Guidelines on the Calibration of Temperature Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement. EURAMET cg-11, Version 0.1 (07/2007).
 
13.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
14.
Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
15.
Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. DA-06. PCA, Warszawa 2011.
 
16.
Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe. DAP-04. PCA, Warszawa 2012.
 
17.
Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. DAB-07. PCA, Warszawa 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top