PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
A. Kulawiak, B. Kabacińska, A Kaźmierczak–”Analiza stanu i ocena ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń srk na sieci PKP. Etap 1. Przygotowanie zbioru dokumentacji najczęściej uszkadzanych urządzeń srk”. Wersja 2, 4036/20. CNTK, Warszawa, 2003.
 
2.
A. Kulawiak, B. Kabacińska, A. Kaźmierczak – ”Analiza stanu i ocena ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń srk na sieci PKP. Etap 2. Analiza uszkodzeń urządzeń srk spowodowanych przepięciami”. Wersja 2. Nr 4036/20. CNTK, Warszawa, 2003.
 
3.
M. Laskowski, A. Kulawiak – "Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa w urządzeniach srk z elementami elektronicznymi”. Praca CNTK, 1002/24, Warszawa 1994.
 
4.
M. Laskowski, R. Malesa, Z. Wróbel i inni – "Określenie istniejących poziomów zakłóceń elektromagnetycznych w ruchomych i stacjonarnych obiektach kolejowych”. Praca CNTK (Zakład Telekomunikacji) nr 1049/24, Warszawa 1997.
 
5.
A. Szeląg – "Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji". Prace Naukowe, Elektryka z. 123, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 
6.
A. Białoń, A. Kaźmierczak, W. Zając – "Opracowanie dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla urządzeń srk, łączności i pojazdów trakcyjnych”. Sprawozdanie końcowe. Praca 6915/23, CNTK, Warszawa 1999.
 
7.
Z. Wróbel – "Computer modelling of lightning discharge threat to railway installations", MODERN ELECTRIC TRACTION. POWER SUPPLY. Edited by Krzysztof Karwowski, Adam Szelag, Gdansk Uniwersity of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering. Gdańsk 2009.
 
8.
Z. Wróbel, R. Ziemba – "Computer modelling of the railway electric traction cused by fast surges", MODERN ELECTRIC TRACTION. POWER SUPPLY. Edited by Krzysztof Karwowski, Adam Szelag, Gdansk Uniwersity of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering. Gdańsk 2009.
 
9.
Z. Wróbel – "Zastosowanie modelu kabla wielożyłowego w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym", Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2010, 373-382 124.
 
10.
Paul R. Clayton - "Introduction to Electromagnetic Compatibility". John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada, 2006.
 
11.
A. S. Ahmad, T. Aka-Ngnui – "Lightning induced voltage on telephone cables and power systems", International Conference on Power Systems Transients (IPST’07) in Lyon, France on June 4-7, 2007.
 
12.
PN-EN 61000-4-5, (1998) –Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów . Badania odporności na udary.
 
13.
PN-EN50121-4, 2002(U) –Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna Część 4, Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji.
 
14.
L. Mierzejewski, A. Szeląg, M. Gałuszewski –"System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego", Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1989.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top