PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Czechyra B., Aktywność wibroakustyczna pojazdu szynowego – koncepcja nowego narzędzia diagnostycznego. W Materiały Seminarium Zakładu Pojazdów Szynowych Poznań 19.06.2012 Materiały niepublikowane.
 
2.
Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r dotycząca Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei.
 
3.
Orczyk M., Tomaszewski F., Ocena poziomu hałasu w kabinie maszynisty lokomotyw elektrycznych podczas jazdy. Pojazdy Szynowe nr 3–4/2004, s. 61÷64.
 
4.
PN-EN ISO 3381 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych.
 
5.
PN-EN ISO 3095 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. nr 120, poz. 826.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania. Dz. U. nr 65, poz. 343.
 
8.
Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. nr 65, poz. 344.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Dz. U. nr 140, poz. 824.
 
10.
Tomaszewski F., Orczyk M., Ocena poziomu hałasu wewnątrz tramwajów na podstawie badań. Pojazdy Szynowe nr 4/2007, s. 1÷7.
 
11.
Wojciechowska E., Analiza metod szacowania poziomu dźwięku pojazdów szynowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top