PL EN
Porównanie wymagań dla pojazdów interoperacyjnych w świetle przepisów unijnych i krajowych
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2014-08-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2014,3,8-13
 
 
REFERENCES (11)
1.
Decyzja Komisji nr 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.
 
2.
Durzyński Z.: Procedury dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych oraz procedury oceny zgodności składników interoperacyjności świetle znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym. Seminarium „Najnowsze regulacje prawne w zakresie interoperacyjności”. Warszawa. 9-10.10.2012 r.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (z poźn. zmianami).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720.
 
5.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor - wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. 2012 r. poz. 911).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw … (Dz. U. 2012 r. poz. 918).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. 2012 r. poz. 919).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013 r. poz. 43).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013 r. poz. 1297).
 
11.
Ustawa z dnia 7 sierpnia 2012 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 r. nr 86 poz. 789 z późn. zmianami).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top