PL EN
 
 
REFERENCES (13)
1.
Bałuch H.: Układy geometryczne połączeń torów. WKiŁ Warszawa 1989.
 
2.
Cieślakowski S. J.: Stacje kolejowe. WKiŁ Warszawa 1992.
 
3.
De Rus G (red.).: Economic. Analysis of High Speed Rail in Europoe. Fundacja BBVA. Bilbao. 2009.
 
4.
EU transport in figures. Statistal Pocketbook 3011. European Commission. Belgia 2011.
 
5.
High Speed in Europe. A sustainable link between citizens. European Commission. 2010.
 
6.
High Speed Rail & Sustainability. Report. UIC. 2011.
 
7.
Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów. PKP PLK S.A. Warszawa 2008.
 
8.
Instrukcja /d – 4: Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. PKP PLK S.A. Warszawa 2014.
 
9.
Komisja Europejska. 2011. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM (2011) 144. Bruksela.
 
10.
Mincewicz J.: KDP – przede wszystkim dobra i bezpieczna infrastruktura. Infrastruktura transportu 4/2013.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U.1998, nr151, poz. 987.
 
12.
Sysak I. i inn.: Drogi kolejowe. PWN Warszawa 1986.
 
13.
Ustawa z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.(Dz. U. 2003 nr 86, poz.789).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top