PL EN
 
 
REFERENCES (54)
1.
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei), Dz.U. L. 220 z 21.6.2004.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz. Urz. WEL 269 z dnia 21.10.2000 z późniejszymi zmianami.
 
3.
Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. U. UEL 06.114.9 z dnia 27 kwietnia 2006 r.) z późniejszymi zmianami, zastępująca Dyrektywę Rady z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów (75/442/EWG).
 
4.
Główny Urząd Statyczny, Portal Informacyjny, www.stat.gov.pl.
 
5.
Kodeks UIC 345 E. Specyfikacje środowiskowe dla nowych pojazdów szynowych. Międzynarodowy Związek Kolei UIC. Wydanie 1, czerwiec 2006.
 
6.
Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za lata 1999÷2011. Wydawca IGKM, Warszawa.
 
7.
Materiały firmy Toyota.
 
8.
Materiały i informacje firmy Alstom.
 
9.
Materiały i informacje firmy Modertrans.
 
10.
Materiały i informacje MPK Poznań.
 
11.
Materiały i informacje Spółki Tramwaje Warszawskie.
 
12.
Materiały innych (nie wymiennych z nazwy w niniejszym wykazie „Literatura”) firm eksploatujących tabor tramwajowy, przeprowadzających naprawy, modernizacje, likwidacje i złomowanie wagonów tramwajowych.
 
13.
Materiały Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.
 
14.
Materiały Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie.
 
15.
Merkisz–Guranowska A., Stawecka H.: Recykling kolejowych wagonów towarowych na przykładzie Polski. Pojazdy Szynowe, 2012 nr 2.
 
16.
Merkisz–Guranowska A., Stawecka H.: Recykling pojazdów szynowych. Recykling, 2013 nr 3 (147).
 
17.
Raport roczny Tramwaje Warszawskie 2008. Warszawa 2009.
 
18.
Raport roczny Tramwaje Warszawskie 2010. Warszawa 2011.
 
19.
Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Dz.U. Nr 212 poz. 1771.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz. U. Nr 65, poz. 344.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów, Dz. U. Nr 65, poz. 345.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania, Dz. U. Nr 65, poz. 343.
 
24.
Soida K., Imielski T., Karpiński J., Dubiński K., Szylin M.: Od Warsztatów Przetwórczych do ALSTOM KONSTAL S.A. 135 lat zakładu. Wydawnictwo Emi – Press, Łódź 1999.
 
25.
Transport – Wyniki Działalności. Dane za poszczególne lata 2007÷2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 
26.
Transport Drogowy w Polsce w latach 2005–2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 
27.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późniejszymi zmianami.
 
28.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami.
 
29.
Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007 roku Prezesa Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w m. st. Warszawie w sprawie postępowania ze zbędnymi wagonami tramwajowymi.
 
30.
Zarządzenie nr 20/98 z dnia 21 września 1998 r. Dyrektora Tramwajów Warszawskich w sprawie postępowania ze zbędnymi wagonami tramwajowymi.
 
31.
Zarządzenie nr 6/96 z dnia 24.04.1996 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego „Tramwaje Warszawskie” w Warszawie w sprawie zasad gospodarowania, ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu.
 
32.
Zbiór dokumentów i obliczeń własnych autorów.
 
33.
www.unife.org.
 
39.
http://pl.wikipedia.org/wiki/T...% C5%9Bl%C4%85skim_Okr%C4%99gu_Przemys%C5%82owym.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top