PL EN
 
 
REFERENCES (28)
1.
History of Hybrid Vehicles | Hybrid Cars. http://www.hybridcars.com/hist... (2.05.2010).
 
2.
M a r u y a m a N., Fly-wheel type electric railway energy saving substation, Japanese Railway Engineering, Vol. 21, No. 2, 1981.
 
3.
S a t o r u S., Wayside and on-board storage can capture more regenerated energy, Railway Gazette International, 2.07.2007 (przedruk dostępny na stronie internetowej http://www.railwaygazette.com/... – 2.05.2010).
 
4.
New York orders flywheel energy storage, Railway Gazette International, 14.08.2009 (przedruk dostępny na stronie internetowej http://www.railwaygazette. com/news/singleview/view/10/new-york-orders-fly-wheel-energy-storage.html – 2.05.2010).
 
5.
Gu n s e lma n n W., Hö s c h l e r P., R e i n e r G., Energiespeichereinsatz im Statbahnnetz Köln, Elektrische Bahnen 98 (2000) z. 11-12.
 
6.
P a w e ł c z y k M., Ocena korzyści związanych z zastosowaniem zasobników energii w trakcji elektrycznej prądu stałego, Materiały Międzynarodowej Konferencji MET ‘2001, Gdańsk 2001.
 
7.
P a w e ł c z y k M., Zasobniki energii w transporcie – możliwości zastosowań i korzyści, Spedycja, Transport, Logistyka, nr 3/2001.
 
8.
B a x t e r R ., Energy storage: enabling a future for renewables? Renewable Energy World July–August 2002.
 
9.
B o w l e r M.E., Flywheel energy systems: Current status and future prospects, Magnetic Material Producers Association Joint Users Conference, 1997.
 
10.
M a r s h a l l J., Supercharging Ahead: Bay Area firms lead in race to develop high-tech device, San Francisco Chronicle, January 29, 1997.
 
11.
Energy Storage. Ultracapacitors and Batteries, A leaflet of the Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois.
 
12.
V o u k V., Pojazdy z napędem hybrydowym, Świat Nauki, nr 12, 1997.
 
13.
R a p p e n g l ü c k W., P f i s t e r , F., Elektrischer Triebwagen für Fahrleitungs- und Batteriebetrieb, ETR (30) 9 – 1981.
 
14.
R e u y l J.S., S c h u u rma n s P.J., Policy Implications of Hybrid-Electric Vehicles, Final Report to NREL under Subcontract # ACB-5-15337-01. April 22, 1996.
 
15.
S z u m a n o w s k i A., Akumulacja energii w pojazdach, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
 
16.
M i e r z e j e w s k i L., S z e l ą g A., Aktualne kierunki ograniczania zużycia energii elektrycznej w transporcie kolejowym, Technika Transportu Szynowego, lipiec–sierpień 2004.
 
17.
V a n Mi e r l o J., V a n d en B o s s c h e P., Ma g g e t t o G., Models of energy sources for EV and HEV: fuel cells, battery, ultracapacitors, flywheels and engine-generators, Journal of Power Sources 128 (2004) 76-89.
 
18.
L e c h n e r M., R e i n e r K., Einsatz eines Batterienspeichers bei einer Bergbahn, Elektrische Bahnen 93 (1995).
 
19.
Zapiski maszynisty – Pamiętnik maszynisty – bloog.pl. http://1435mm.bloog.pl/id, 2867584,title,EPA42,index.html? ticaid=6a406 (2.05.2010).
 
20.
London Underground battery-electric locomotives, Artykuł w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/L... (2.05.2010).
 
21.
V Japonsku se bude jezdit hybridním vlakem, http://www.zelpage.cz/zpravy/5... (1.05.2010).
 
22.
Autorail ŕ grande capacité, Artykuł w Wikipedii: http://en.wikipedia. org/wiki/Autorail_%C3%A0_grande_capacit%C3%A9 (3.05.2010).
 
23.
Hybrid train, Artykuł w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/H... (1.05.2010).
 
24.
Mi c h n e j M., S z k o d a M., Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych, Technika Transportu Szynowego, nr 10/2007.
 
25.
RailPower’s Green Goat Locomotives; Hybrids and Genset, Strona internetowa http://www.american-rails.com/... (4.05.2010).
 
26.
T o k u y ama K., S h i m a d a M., T e r a s a w a K., K a n e k o T., Practical Application of a Hybrid Drive System for Reducing Environmental Load, Hitachi Review, Vol. 57), No. 1, (2008.
 
27.
F u r u t a R., Development of new energy train, 9th UIC Environment Coordinators Conference. Innovation Session: The Trains of the Future. Marseille 13th of October 2006, http://www.uic.org/spip.php?ar....
 
28.
KiHa E200, Artykuł w Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/K... (3.05.2010).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top