PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
EN ISO 3095 „Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe”.
 
2.
Dyrektywa 2006/66/WE dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy - hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
3.
PN-92/K-11000 „Tabor kolejowy - Hałas – Ogólne wymagania i badania”.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 
5.
EN 60942, Elektroakustyka – Kalibratory dźwięku (IEC 60942:2003).
 
6.
EN 61260, Elektroakustyka – Filtry dla pasma oktawowego i pasma tercjowo – oktawowego (IEC 60942: 2003).
 
7.
EN 61672-1, Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania techniczne (IEC 61672-1:2002).
 
8.
EN 61672-2, Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku – Część 2: Badania modelu wzor cowego (IEC 61672-2:2003).
 
9.
EN ISO 266, Akustyka – Preferowane częstotliwości (ISO 266:1997).
 
10.
PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002 „Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu (zmiana A1)”.
 
11.
PN-ISO 1996-2:1999 „Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top