PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market for "other rail transport" within the meaning of the act on public collective transport, i.e. other than railway transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional. Identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport solutions was carried out, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems. The current legal status in Poland does not prohibit the use of transport solutions of metro class, such as monorail or APM (Automated People Mover), which are unusual in the country (and successfully operating in the world). A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical, and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities. Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail), and APM were recognized as a metro variant. A proposal for changes and new provisions in the acts of supplementary significance was presented, due to the possibility of allowing new metro class transport solutions to be used in Poland. Changes in legislation should concern on introduction of new means of transport, such as monorail and APM, to the legal acts and defined them as metro variants. The lack of a general definition of a metro, in the legal acts on rail transport and public collective transport, may in the future hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely used in many places around the world and in Europe.
 
REFERENCES (18)
1.
Mazurek T., Kubalski J.: Komunikacja miejska. WKŁ Warszawa 1968 r.
 
2.
Ostaszewicz J., Taraj M.: Szybka komunikacja miejska. WKŁ Warszawa 1979 r.
 
3.
Podoski J.: Tramwaj szybki. Projektowanie i eksploatacja. WKŁ Warszawa 1983 r.
 
4.
Podoski J.: Transport w miastach. WKŁ Warszawa 1985 r.
 
5.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U 2017 poz. 2136 z późn. zm.).
 
6.
Bombardier Transportation: Monorail_Planning_Guide_SYS_04_2014.
 
7.
Bombardier Transportation: APM_Planning_Guide-10904-SYS-02-2011.
 
8.
Bombardier Transportation: Innovia Metro 300 System.
 
9.
Alstom: AXONIS specyfikacja techniczna.
 
10.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (859) z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011 Nr 144, poz. 859).
 
12.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
13.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.
 
14.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 
15.
American Society of Civil Engineers - ASCE Standard ANSI/ASCE/T&DI 21-05 Automated People Mover Standards - Part 1.
 
16.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.).
 
17.
Ćwiek J., Żochowska R., Młyńczak J., Karoń G., Folęga P., Wierzbicki Ł., Surma S.: Analiza stanu prawnego i technicznego dotycząca możliwości wdrożenia w Polsce rozwiązań transportowych Innovia 300 typu Monorail, APM i lekkie metro firmy Bombardier Transportation w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor. Praca naukowo-badawcza, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska, Katowice 2020.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (720) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top