PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł opisuje proces zarządzania ryzykiem jako jeden z aspektów związanych z odnowieniem lub modernizacją pojazdów kolejowych. W pierwszej części tekstu wskazano różnicę między odnowieniem oraz modernizacją pojazdów. Przywołano dokumenty normatywne, wymagające przeprowadzenie przedstawionego procesu, wraz z zestawieniem pozostałych dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia. Główną część poświęcono procesowi zarządzania ryzykiem, w tym sposoby akceptacji ryzyka (kodeks postępowania, układ odniesienia oraz jawne szacowanie ryzyka). Dodatkowo przedstawiono stosowane w praktyce metody jawnej wyceny ryzyka.
 
REFERENCJE (10)
1.
„Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” Urząd Transportu Kolejowego, 19.09.2017 r.
 
2.
Zalecenie komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE.
 
3.
Dz.U.2017.0.2117 - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 
4.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
5.
Rozporządzenie komisji (we) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
 
6.
Dyrektywa 2004/49/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ora zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r. poz. 934).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720).
 
9.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
10.
PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe – Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. 15.09.2002.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top