PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Vehicles moving on railway lines, sidings etc. are subject to the inevitable ageing processes and elements used in them are subject to the processes of wearing. Over the years of operation of the vehicle the regulations and requirements, that must met by a vehicle subjected to the process of obtaining the authorization for placing into service, also change. Therefore, modernization and renewal of vehicles is an important element in the life of the vehicle allowing them to operate with the latest design solutions. The article presents the current Polish regulations under both community law and national law. It shows the possible ways of conducting for placing the vehicles after modernization and renewal. It presents the common elements and differences arising from the community and national law to carry out the process of replacing in service of the vehicle after the modernization and renewal.
 
REFERENCES (12)
4.
Szymajda M.: Czy modernizacje EN57 mają sens? Rynek Kolejowy 3/2016.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
6.
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa.
 
7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
8.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
9.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015 poz.1297).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2016 poz.254).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720).
 
12.
Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii z dopuszczeniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE (2014/897/UE).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top