PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
PN-EN 14363:2007 Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
2.
ORE B55 Rp 8 Prevention of derailment of goods wagon on distorted tracks. Conditions for negotiating track twists. Recommended values for track twist and cant. Calculation and measurement of the relevant vehicle parameters. Vehicle testing. Utrecht, April 1983.
 
3.
2006/861/WE DECYZJA KOMISJI dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3345) z dnia 28 lipca 2006 r.
 
4.
2009/107/WE DECYZJA KOMISJI zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 38) z dnia 23 stycznia 2009 r.
 
5.
2008/232/WE DECYZJA KOMISJI dotycząca technicznej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 648) z dnia 21 lutego 2008 r.
 
6.
Technical Specification for Interoperability trans-European conventional rail system Subsystem rolling stock TSI “Locomotives and Passenger RST”– project końcowy z dnia 24.11.2009.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top