PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Norma PN-EN ISO 9001: 2001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania.”.
 
2.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025 :2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
 
3.
Norma PN-EN 45011: 2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.
 
4.
Dyrektywa 2001/16/EC z 19. 03.2001 „W sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych”. (Dz. Urz. WE L 110, z 20.04. 2001 r.).
 
5.
Dyrektywa 96/48/WE z 23. 07. 1996 „W sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości”. (Dz. Urz. WE L235, z 17. 09. 1996 r.).
 
6.
Norma PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.”.
 
7.
Norma PN-EN-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.”.
 
8.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. Nr 166, poz.1360).
 
9.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. (Dz. U. Nr 86, poz. 789).
 
10.
PN-EN ISO/IEC 17020:2005 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top