PL EN
 
ABSTRACT
The article presents which conditions have to be met in order to put Interoperability Constituents (IC) on the market of the European Union (EU). The IC are the elements of the European railway system with technical specifications defined on the EU level. This means that the EU Member States, due to the free movement of trade rule, are not allowed to establish any additional local requirements for the ICs. On the example of rails, the first chapter presents how the Technical Specifications for Interoperability (TSI) refer to the interoperability constituents. The way to obtain ‘EC’ declaration of conformity is shortly presented along with two examples of modules for conformity assessment. In the second chapter there is an overview of the Common Safety Methods (CSM) which can apply while putting an IC on the market.
 
REFERENCES (10)
1.
Decyzja Komisji 2013/713/WE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności.
 
2.
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie).
 
6.
Komisja Europejska, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu – biała księga.
 
7.
Lichtberger B., Track Compendium: Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurailpress, 2005.
 
8.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
9.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu ,,Infrastruktura’' systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
10.
Eurostat, EU transport in figures – Statistical pocketbook 2014, Luksemburg 2014, ISBN 978-92-79-37506-4; dostępny online: http://ec.europa.eu/transport/... [dostęp 17.03.2016].
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top