PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu tych elementów systemu kolejowego, które zostały zdefiniowane w prawie Unii Europejkisej (UE) – tzw. składników interoperacyjności. Ze względu na obowiązującą w UE zasadę swobodnego przepływu towarów, składnikom interoperacyjności na poziomie państw członkowskich nie są stawiane żadne dodatkowe warunki. W rozdziale pierwszym na przykładzie szyn przedstawiono, jak techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) odnoszą się do składników interoperacyjności. Omówiono istotę procedury oceny zgodności oraz scharakteryzowano dwa przykładowe moduły tej oceny. W rozdziale drugim dokonano przeglądu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM), które mogą mieć zastosowanie podczas wprowadzania do obrotu składników interoperacyjności.
 
REFERENCJE (10)
1.
Decyzja Komisji 2013/713/WE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności.
 
2.
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie).
 
6.
Komisja Europejska, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu – biała księga.
 
7.
Lichtberger B., Track Compendium: Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurailpress, 2005.
 
8.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
9.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu ,,Infrastruktura’' systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
10.
Eurostat, EU transport in figures – Statistical pocketbook 2014, Luksemburg 2014, ISBN 978-92-79-37506-4; dostępny online: http://ec.europa.eu/transport/... [dostęp 17.03.2016].
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top