PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
2.
Prawo o miarach. Ustawa z dnia 11 maja 2001 z późniejszymi zmianami.
 
3.
Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Wydanie 3. Warszawa, 20.06.2007.
 
4.
Norma PN-EN ISO 10012:2004. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
 
5.
Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Podstawy teoretyczne i trasabilność według norm ISO 9000 i zaleceń międzynarodowych. Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
6.
Jerzy Arendarski, Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
 
7.
Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii. Główny Urząd Miar, Warszawa, 1996.
 
8.
Dokument EA-4/02, Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Grudzień 1999.
 
9.
Przewodnik, Wyrażanie niepewności pomiaru. Główny Urząd Miar, Warszawa, 1999.
 
10.
Roch Tarczewski, System jakości stosowany w IPS „TABOR” i kompetencje techniczne gwarancją utrzymania wiarygodności współpracy z klientami. Pojazdy Szynowe nr 2/2007.
 
11.
Roch Tarczewski, Certyfikacja pojazdów szynowych narzędziem spełniania wymagań bezpieczeństwa i interoperacyjności. Pojazdy Szynowe nr 4/2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top