PL EN
 
STRESZCZENIE
Hamulec wiroprądowy można rozpatrywać jako maszynę elektryczną, czyli formę przetwornika elektromechanicznego, który przetwarza energię kinetyczną hamowania pociągu w energię elektryczną rozpraszaną w szynach kolejowych. Takie podejście do rozpatrywanego problemu zastosowano w niniejszej pracy. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie przedstawiono w postaci schematu zastępczego maszyny elektrycznej, który nie zawiera oporności indukcyjnej a tylko oporność czynną. Stąd zaproponowano rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowo w schemacie zastępczym maszyny oporności biernej o wartości równej oporności czynnej, co jest zgodne z badaniami empirycznymi.
 
REFERENCJE (7)
1.
K u n z M., G r a b e r J., Integration der linearen Wilberstrombremse des ICE3cin die Infrastruktur – technische Aspekte und Betriebserfahrungen, Eisenbahn Technische Rundschau H 7/8, 2004.
 
2.
Me i e r Cr e d n e r W., G r a b e r J., The Linear Eddy-Current Brake on the ICE3, Eisenbahn Technische Rundschau H 6, 2000.
 
3.
S k o w r o n J., Analiza wyników badań hamulca wiroprądowego, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej, WAT, IPPT PAN, Zakopane 2008.
 
4.
S k o w r o n J., Wpływ prądów wirowych na charakterystykę hamulca szynowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002.
 
5.
S k o w r o n J., Wpływ ugięcia belki mocującej hamulec wiroprądowy na jego charakterystykę, XIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Kraków–Arłamów 2000.
 
6.
S k o w r o n J., Mathematical model of linear eddy curent brake unstable motion of the vehicle, Czasopismo Techniczne, z. 5/M, Kraków 1995.
 
7.
T u r o w s k i J., Elektrodynamika techniczna, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1967.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370