PL EN

Ghostwriting i guest authorship

 
Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe podjęła odpowiednie działania przeciwdziałające zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, ze względu na potrzebę prowadzenia czasopisma zgodnie z wymaganiami środowiska naukowego dotyczącymi przestrzegania zasad rzetelności, uczciwości i przejrzystości.
Ze zjawiskiem „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie ujawniono udziału tej osoby jako jednego z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” (honorary authorship) mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniany jako autor/współautor publikacji.
Redakcja czasopisma Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe wprowadza następujące procedury aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”:

  1. Autorzy mają obowiązek złożyć oświadczenie na temat współautorstwa swojej pracy w sekcji Oświadczenia Autorów podczas składania pracy w systemie.
  2. Autorzy przedstawiają informację na temat afiliacji oraz wkład (tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji).
  3. Autorzy mają obowiązek przekazać Redakcji informację o źródłach finansowania przekazanej publikacji, wkładzie poszczególnych instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  4. Formularz oświadczenia uwzględniający ww. wymogi znajduje się na stronie internetowej Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe podczas zgłaszania artykułu w sekcji Oświadczenia Autorów.

Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe informuje, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności skutkować będą odmową publikacji artykułu na każdym etapie przygotowania oraz powiadomieniem instytucji zatrudniającej autorów jak również wszystkie inne podmioty, które wniosły wkład w powstanie artykułu.
Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe prowadzi rejestr wszelkich przypadków nierzetelności naukowej uwzględniając: Autora/Autorów, tytuł artykułu, jednostkę zatrudniającą oraz finansującą oraz inne podmioty mające wkład w powstanie pracy.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top