PL EN

Przygotowanie artykułu

 
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” powinny być napisane w języku angielskim. Możliwe jest również dostarczenie wersji polskiej (stanowi ona jedynie uzupełnienie wersji angielskiej).
Szablon przygotowania artykułu można pobrać tutaj: Szablon dla Autorów (nowość od I kwartału 2023).

Struktura artykułu


Tytuł
Zwięzły i pouczający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji.
Streszczenie
Wymagane jest zwięzłe i rzeczowe streszczenie.
Streszczenie powinno być napisane w czasie teraźniejszym. Powinna krótko określać cel badań, główne wyniki i główne wnioski.
Słowa kluczowe
Podać należy maksymalnie 5 słów kluczowych.
Te słowa kluczowe będą używane do celów indeksowania.
Wprowadzenie
Wprowadzenie powinno jasno określać charakter rozważanego problemu.
Należy odnieść się do wcześniej opublikowanych odpowiednich artykułów, z podkreśleniem głównych wkładów naukowych.
Materiał i metody
Podać należy wystarczające szczegóły, aby umożliwić odtworzenie pracy przez niezależnego badacza. Metody, które zostały już opublikowane, należy podsumować i wskazać w odnośniku. Jeśli cytuje się bezpośrednio z wcześniej opublikowanej metody, należy użyć cudzysłowów, a także zacytować źródło. Należy również opisać wszelkie modyfikacje istniejących metod.
Wyniki i dyskusja
Wyniki powinny być jasne i zwięzłe.
Należy unikać obszernych cytowań i dyskusji na temat opublikowanej literatury.
Wnioski
Główne wnioski z badania należy przedstawić w części Wnioski.
Podziękowania
Opcjonalnie można zestawić podziękowania w osobnej sekcji na końcu artykułu przed Bibliografią i dlatego nie należy umieszczaj ich na stronie tytułowej, jako przypisu do tytułu. Wymienić można tutaj osoby, które udzieliły pomocy podczas badania (np. udzielając pomocy naukowej lub technicznej, itp).
Nazewnictwo i jednostki
Postępuj zgodnie z międzynarodowymi zasadami i konwencjami: użyj międzynarodowego układu jednostek (SI). Jeżeli wymienione są inne wielkości, należy podać ich ekwiwalent w SI.
Wzory matematyczne
Proszę przesyłać równania matematyczne jako tekst do edycji, a nie jako obrazy. W zasadzie zmienne mają być prezentowane jako "regular". Ponumeruj kolejno wszystkie równania, które mają być wyświetlane oddzielnie od tekstu (jeśli jest to wyraźnie wskazane w tekście).
Rysunki
Upewnij się, że używasz jednolitego zapisu i rozmiaru oryginalnej grafiki.
Ponumeruj ilustracje zgodnie z ich kolejnością w tekście.
Proszę nie:
Dostarczać plików zoptymalizowanych do wyświetlania na ekranie (np. GIF); rozdzielczość jest za niska.
Przesyłaj grafiki, które są nieproporcjonalnie duże w stosunku do treści.
Upewnij się, że każda ilustracja ma podpis. Podpis powinien zawierać krótki tytuł (nie na samym rysunku).
Tabele
Przesyłaj tabele jako tekst do edycji, a nie jako obrazy. Tabele można umieścić obok odpowiedniego tekstu w artykule. Ponumeruj tabele kolejno zgodnie z ich występowaniem w tekście, a wszelkie uwagi do tabeli umieść poniżej treści tabeli.

Bibliografia


Cytowanie w tekście
Proszę upewnić się, że każda literatura cytowana w tekście znajduje się również na liście literatury (i vice versa).
Niepublikowane wyniki i osobiste komunikaty nie są zalecane na liście referencyjnej.
Cytowanie odniesienia jako „w druku” oznacza, że ​​pozycja została zaakceptowana do publikacji.
Odsyłacze internetowe
Jako minimum należy podać pełny adres URL i datę ostatniego dostępu do odnośnika. Należy również podać wszelkie dalsze informacje, jeśli są znane (DOI, nazwiska autorów, daty, odniesienie do publikacji źródłowej itp.).
Styl odniesienia
Stylem odniesienia jest "Vancouver style".
Tekst: wskaż odniesienia według numerów w nawiasach kwadratowych zgodnie z tekstem. Można odnieść się do rzeczywistych autorów, ale zawsze należy podać numer(y) bibliografii.
Lista: Ponumeruj odnośniki (liczby w nawiasach kwadratowych) na liście w kolejności alfabetycznej.
Przykłady:
Publikacja w czasopiśmie:
[1] Saadat-Targhi M, Khadem J. Title of paper. Int J Hydrogen Energ. 2016;41(48):231-239.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.10.050
[2] Attard WP, Blaxill A, Blaxill B, Blaxill C, Blaxill D, Anderson E et al. (max 6 nazwisk) Title of paper. SAE Technical Paper 2012-01-1143. 2012. https://doi.org/10.4271/2012-01-1143
Publikacja książkowa:
[3] Wolf K, Allen R, Saavedra AP. Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.
Publikacja strony internetowej:
[4] Mancini G, Cera A. Projektowanie wózków kolejowych zgodnie z nową normą europejską EN 13749. https://uic.org/research/international-railway-research-board-irrb/ (accessed on 18.09.2020).
Uwaga: w przypadku więcej niż 6 autorów należy wymienić pierwszych 6 z dopiskiem „et al.”

Lista skrótów tytułów czasopism jest dostępna pod adresem:
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top