PL EN

O czasopiśmie

 
  • Wszystkie artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych artykułów
  • Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca
  • Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana, dostępna jest również wersja elektroniczna
  • Za treść i formę ogłoszeń redakcja nie odpowiada
  • Redakcja dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie
  • Autor składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.


Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie.
Publikacja artykułu w czasopiśmie „Pojazdy Szynowe/Pojazdy Szynowe” jest bezpłatna.
Pełne teksty artykułów czasopisma są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Wszystkie artykuły są artykułami otwartego dostępu na licencji CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełne teksty artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, ale udzielają Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu jako Wydawcy Kwartalnika prawa pierwodruku.

Firma BazTech digitalizuje i przechowuje numery czasopism jako zewnętrzne repozytorium czasopisma.
Kolejnym zewnętrznym repozytorium czasopisma jest Biblioteka Narodowa.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top