PL EN

Procedura recenzowania

 
Wstęp

Wydawca i redaktorzy „Rail Vehicles/Pojazdów Szynowych” są zdania, że ​​rzetelne recenzje artykułów naukowych mają istotny wpływ na poziom uprawianej nauki, co stanowi podstawę kultury naukowej i źródło społecznego autorytetu środowisk naukowych. W trosce o zachowanie praktyki recenzyjnej oraz najwyższy poziom procedur recenzenckich w „Rail Vehicles/Pojazdach Szynowych” wymieniliśmy w naszym czasopiśmie najważniejsze zasady procedury recenzyjnej, które są zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do wydania recenzji każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, niezwiązanych z instytucją naukową autora publikacji.


Wybór recenzentów
 • W zależności od problematyki poruszanej w danym artykule naukowym, redakcja dobiera recenzentów według ich kompetencji i doświadczenia w danej dziedzinie.
 • Miernikiem kompetencji recenzenta jest nie tylko jego wiedza, poparta znaczącym dorobkiem naukowym, ale także wiarygodna reputacja.

Niezależne opinie recenzentów
 • Redakcja nie bada opinii recenzenta ani nie konsultuje z nim treści recenzowanej pracy przed przygotowaniem recenzji oraz w trakcie recenzowania.
 • Decyzja recenzenta o zrecenzowaniu pracy w określonym terminie zostanie podjęta na podstawie streszczenia recenzowanej pracy, dostarczonego przez redakcję.
 • Kandydat na recenzenta ma swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do recenzji.
 • Redakcja nie przekazuje recenzentowi całości artykułu w chwili zaproszenia go do recenzji.

Zasada podwójnej anonimowości w procedurach odwoławczych
 • W celu zapewnienia najwyższego poziomu rzetelności i bezstronności recenzowanych artykułów, redakcja stosuje w procedurach recenzyjnych zasadę podwójnej anonimowości.
 • Autor/Autorzy przesyłają swoje prace do redakcji, a recenzent otrzymuje plik pozbawiony jakichkolwiek danych identyfikacyjnych Autorów.

Konflikt interesów w procedurach recenzyjnych
 • Redakcja czasopisma zapewnia, aby recenzent i autor recenzowanej pracy nie byli spokrewnieni osobowo, zawodowo ani nie prowadzili ścisłej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających rok sporządzenia recenzji. Ponadto z recenzentem nie mogą wiązać się żadne relacje sprawozdawcze ani bliskie powiązania osobiste, w tym w szczególności powinowactwo z autorem recenzowanej pracy.
 • Przełożony nie powinien recenzować prac przygotowanych przez swojego podwładnego. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje bardzo wąski krąg specjalistów w danej dziedzinie.

Poufność w procedurach recenzyjnych
 • W trakcie procesu recenzowania oraz do czasu przygotowania recenzji końcowej treść i wnioski z recenzji nie są ujawniane osobom trzecim. Jedynie redaktor naczelny pisma jest uprawniony do otrzymywania tego typu informacji.
 • Po sporządzeniu i zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego czasopisma pełnych recenzji, redaktor naczelny poinformuje wszystkie osoby właściwe do podejmowania wszelkich decyzji związanych z procedurą recenzowania o wnioskach z recenzji, a w szczególności o istotnych uwagach pojawiających się w recenzje, w tym recenzje pozytywne.
 • Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu będą zobowiązane do przestrzegania zasady poufności w zakresie informacji poufnych, do których uzyskały dostęp.

Spory w procedurach recenzyjnych
 • W przypadku jakichkolwiek sporów lub skomplikowanych spraw Redakcja powoła dodatkowych recenzentów i będzie odpowiednio respektować opinie wszystkich recenzentów.
 • Negatywne recenzje większości recenzentów będą skutkować dyskwalifikacją recenzowanej pracy. Jeżeli jednak liczba recenzji negatywnych stanowi połowę wszystkich recenzji uzyskanych na danym etapie recenzowania lub recenzje takie stanowią mniejszość, ale jest ich więcej niż jedna, redakcja powoła dodatkowego recenzenta.
 • Jeżeli recenzje zostały zaakceptowane, ich wnioski nie będą ignorowane. Autor może jednak bronić swoich tez przedstawionych w recenzowanej pracy, jeśli zdoła w przekonujący sposób wykazać, że główne uwagi recenzenta są bezpodstawne.
 • Wszelkie zalecenia recenzenta (recenzentów) dotyczące poprawiania recenzowanej pracy w określony sposób będą rozpatrywane przez redakcję i konsultowane z autorem pracy.

Nieprawidłowości i nadużycia w procedurach recenzyjnych
 • W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej procedury recenzyjne będą skutkować negatywnymi wnioskami dla osób odpowiedzialnych za tę nierzetelność.
 • W przypadku wystąpienia w trakcie recenzowania incydentów zniesławienia lub zniesławienia na szkodę autora recenzowanej pracy, redakcja dołoży wszelkich starań, aby oczyścić pokrzywdzonego z bezpodstawnych zarzutów ujawniania ich opinii publicznej.

Prawa autorskie
Uprzejmie prosimy Autora o przekazanie redakcji wersji artykułu uzupełnionej oświadczeniem o tym, że:
 • autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, ale udzielają Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu jako Wydawcy Kwartalnika prawa pierwodruku
 • artykuł nie był wcześniej publikowany
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich
 • autor oświadcza, że ​​zapoznał się z powyższymi przepisami i je akceptuje, a przesłany przez niego manuskrypt spełnia standardy poprawności i rzetelności naukowej.

Wzór oświadczenia podczas zgłaszania artykułu:
 • Zaświadczam, że nadesłany przeze mnie materiał (artykuł, recenzja, komunikat) jest oryginalny i nie
  narusza praw osób trzecich
 • Materiał został przygotowany z poszanowaniem praw autorskich, w szczególności nie posiada
  znamion: plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting, guest autorship lub honorary authorship
 • Oświadczam, że nadesłany materiał nie jest obecnie przedmiotem postępowania redakcyjnego w
  innym wydawnictwie
 • Wyrażam zgodę na przeprowadzenie procedury recenzyjnej oraz dokonanie koniecznych zmian
  materiału, wynikających z opracowania redakcyjnego
 • Zapoznałem się i akceptuję zasady publikacji utworów określone przez Redakcję czasopisma

Redakcja zastrzega sobie prawo do demaskowania i dokumentowania wszelkich prób naruszenia standardowych zasad etyki w nauce oraz zobowiązuje się do powiadomienia właściwych podmiotów w przypadku takich naruszeń.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top