PL EN

Wytyczne dotyczące etyki publikowania

 
Wytyczne dotyczące etyki publikowania w czasopiśmie naukowym "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe"


Redakcja czasopisma "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje działania przeciwko zaniedbaniu standardów publikacyjnych. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor, recenzent i wydawca są zobowiązani do przestrzegania norm etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady są oparte na zaleceniach COPE Committee on Publication Ethics zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Obowiązki autorów

 1. Autorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe" należy ograniczyć do osób, które wniosły istotny wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację opublikowanych wyników badań. Przed przesłaniem artykułu do redakcji upewnij się, że zostali wskazani wszyscy autorzy i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
 2. Powielanie publikacji, plagiat, fabrykowanie danych, fałszywa lista autorów, autorstwo widmo, konflikt interesów stanowią przejaw nierzetelności naukowej oraz naruszenie norm etycznych. Z fałszywą listą autorów mamy do czynienia, gdy nazwisko badacza, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie zostało wymienione lub nie było zawarte w podziękowaniach zawartych w publikacji. Autorstwo widmo występuje, gdy udział osób w badaniu jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to zostały one podane jako autorzy/współautorzy publikacji.
 3. Autorzy powinni ujawnić wszystkie źródła finansowanie projektów w ich pracy, wkład instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na jego wyniki lub interpretację. Podanie fałszywych lub świadomie błędnych informacji jest nieetyczne.
 4. Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” nie powinni publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji oryginalnej. Przesyłanie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji w tym samym czasie jest nieetyczne i niedozwolone. Za nieetyczne uważa się również przesłanie artykułu naukowego będącego tłumaczeniem opublikowanego tekstu.
 5. Jeśli po przesłaniu artykułu do „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe”, autorzy odkryją błąd lub nieścisłość w tekście, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o tym fakcie.
 6. Autorzy powinni upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowane prace są odpowiednio opisane.
 7. Naruszenia powyższych norm etycznych stanowią podstawę do odrzucenia artykułu z czasopisma "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe".


Autorstwo i wykorzystanie sztucznej inteligencji lub technologii wspomaganych przez sztuczną inteligencję

Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe podąża za stanowiskiem Komisji Etyki Publikacyjnej (COPE) w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i technologii wspomaganych przez sztuczną inteligencję w przygotowaniu artykułu. Narzędzia takie jak ChatGPT i inne modele językowe (LLM) nie spełniają kryteriów autorstwa i dlatego nie mogą być wymieniane jako autorzy w rękopisach.

W sytuacjach, gdy do przygotowania manuskryptu wykorzystano sztuczną inteligencję lub narzędzia wspomagane przez sztuczną inteligencję, należy to odpowiednio zadeklarować i podać wystarczające szczegóły w momencie przesyłania artykułu za pośrednictwem listu motywacyjnego. Ponadto autorzy mają obowiązek zachować przejrzystość w zakresie korzystania z tych narzędzi i ujawnić szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania narzędzia AI w sekcji „materiały/metody”, a także podać szczegółowe informacje o produkcie narzędzia AI w sekcji „Podziękowania”.

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za oryginalność, ważność i integralność treści swojego artykułu, w tym wszelkich materiałów wniesionych przez sztuczną inteligencję lub narzędzia wspomagane przez sztuczną inteligencję, i muszą upewnić się, przez dokładne sprawdzenie, że treść ta jest zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi zasady etyki publikacji w czasopiśmie Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe. Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe zastrzega sobie prawo do żądania dalszych informacji, a decyzje redakcyjne będą podejmowane zgodnie z procesem redakcyjnym.


Obowiązki recenzentów

 1. Recenzent, który nie jest w stanie zrecenzować artykuł w ogóle lub w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję czasopisma „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe”.
 2. Recenzje powinny być dokonywane obiektywnie, zgodnie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe. Osobista krytyka autora jest uważana za nieodpowiednią.
 3. Wszystkie recenzowane artykuły są traktowane jako dokumenty poufne. Nie należy ich pokazywać innym osobom, nie należy o nich dyskutować poza Redakcją. Nie mogą też być wykorzystywane przez recenzenta dla osobistych korzyści.
 4. Wszystkie recenzje artykułów w czasopiśmie „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” są anonimowe. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.
 5. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których istnieje podejrzenie konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem, firmą lub instytucją.
 6. Recenzent powinien poinformować Redakcję czasopisma "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe" o naruszeniu norm etycznych przez autora tekstu, w tym o każdym istotnym podobieństwie, częściowym nakładaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną pracą, lub o podejrzeniu plagiatu, ghost authorship lub fałszywej liście autorów.


Obowiązki redaktorów

 1. Decyzję o publikacji zgłoszonego artykułu podejmuje redaktor naczelny. Decyzja o opublikowaniu artykułu w czasopiśmie "Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe" jest podejmowana na podstawie recenzji i opinii Kolegium Redakcyjnego w porozumieniu z Radą Naukową.
 2. W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego ważna jest zgodność z zakresem tematycznym (profilem) czasopisma, a nie pochodzeniem autora, afiliacją, narodowością, pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi, płcią, rasą lub religią.
 3. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.
 4. Informacje uzyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły lub ich fragmenty, nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach przez członków Kolegium Redakcyjnego lub recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 5. Rada czasopisma „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe" nie wyznacza na recenzentów osób, które bezpośrednio podlegają autorom tekstów lub pozostają w innych bezpośrednich związkach osobistych (konflikt interesów).
 6. Redaktor naczelny jest zobowiązany do przestrzegania aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich (plagiat).
 7. Otrzymanie przez redakcję informacji o naruszeniu norm etycznych przez autora tekstu, w tym o istotnym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną pracą , czy o podejrzeniu plagiatu, zobowiązuje redaktora naczelnego do podjęcia działań mających na celu zweryfikowanie zasadności przedstawionych zarzutów.
 8. W przypadku naruszenia przez autora tekstu norm etycznych (dot. np. powielania publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych, fałszywej lista autorów, ghost authorship), redaktor naczelny jest zobowiązany:

 • odrzucić tekst,
 • zbierać pełną dokumentację wraz z materiałem dowodowym,
 • informować autorów o wyniku postępowania i działaniach Redakcji,
 • skontaktować się z instytucją autorów i poinformować przełożonych i/lub inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad badaniem,
 • informować recenzenta o podjętych działaniach.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top