PL EN
Przygotowanie artykułu
 
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” powinny być napisane w języku angielskim. Możliwe jest równeiż dostarczenie wersji polskiej (stanowi ona jedynie uzupełnienie wersji angielskiej).
Szablon przygotowania artykułu można pobrać tutaj: Szablon dla Autorów (nowość od I kwartału 2022).

Struktura artykułu


Tytuł
Zwięzły i pouczający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji.
Streszczenie
Wymagane jest zwięzłe i rzeczowe streszczenie.
Streszczenie powinno być napisane w czasie teraźniejszym. Powinna krótko określać cel badań, główne wyniki i główne wnioski.
Słowa kluczowe
Podać należy maksymalnie 5 słów kluczowych.
Te słowa kluczowe będą używane do celów indeksowania.
Wprowadzenie
Wprowadzenie powinno jasno określać charakter rozważanego problemu.
Należy odnieść się do wcześniej opublikowanych odpowiednich artykułów, z podkreśleniem głównych wkładów naukowych.
Materiał i metody
Podać należy wystarczające szczegóły, aby umożliwić odtworzenie pracy przez niezależnego badacza. Metody, które zostały już opublikowane, należy podsumować i wskazać w odnośniku. Jeśli cytuje się bezpośrednio z wcześniej opublikowanej metody, należy użyć cudzysłowów, a także zacytować źródło. Należy również opisać wszelkie modyfikacje istniejących metod.
Wyniki i dyskusja
Wyniki powinny być jasne i zwięzłe.
Należy unikać obszernych cytowań i dyskusji na temat opublikowanej literatury.
Wnioski
Główne wnioski z badania należy przedstawić w części Wnioski.
Podziękowania
Opcjonalnie można zestawić podziękowania w osobnej sekcji na końcu artykułu przed Bibliografią i dlatego nie należy umieszczaj ich na stronie tytułowej, jako przypisu do tytułu. Wymienić można tutaj osoby, które udzieliły pomocy podczas badania (np. udzielając pomocy naukowej lub technicznej, itp).
Nazewnictwo i jednostki
Postępuj zgodnie z międzynarodowymi zasadami i konwencjami: użyj międzynarodowego układu jednostek (SI). Jeżeli wymienione są inne wielkości, należy podać ich ekwiwalent w SI.
Wzory matematyczne
Proszę przesyłać równania matematyczne jako tekst do edycji, a nie jako obrazy. W zasadzie zmienne mają być prezentowane jako "regular". Ponumeruj kolejno wszystkie równania, które mają być wyświetlane oddzielnie od tekstu (jeśli jest to wyraźnie wskazane w tekście).
Rysunki
Upewnij się, że używasz jednolitego zapisu i rozmiaru oryginalnej grafiki.
Ponumeruj ilustracje zgodnie z ich kolejnością w tekście.
Proszę nie:
Dostarczać plików zoptymalizowanych do wyświetlania na ekranie (np. GIF); rozdzielczość jest za niska.
Przesyłaj grafiki, które są nieproporcjonalnie duże w stosunku do treści.
Upewnij się, że każda ilustracja ma podpis. Podpis powinien zawierać krótki tytuł (nie na samym rysunku).
Tabele
Przesyłaj tabele jako tekst do edycji, a nie jako obrazy. Tabele można umieścić obok odpowiedniego tekstu w artykule. Ponumeruj tabele kolejno zgodnie z ich występowaniem w tekście, a wszelkie uwagi do tabeli umieść poniżej treści tabeli.

Bibliografia


Cytowanie w tekście
Proszę upewnić się, że każda literatura cytowana w tekście znajduje się również na liście literatury (i vice versa).
Niepublikowane wyniki i osobiste komunikaty nie są zalecane na liście referencyjnej.
Cytowanie odniesienia jako „w druku” oznacza, że ​​pozycja została zaakceptowana do publikacji.
Odsyłacze internetowe
Jako minimum należy podać pełny adres URL i datę ostatniego dostępu do odnośnika. Należy również podać wszelkie dalsze informacje, jeśli są znane (DOI, nazwiska autorów, daty, odniesienie do publikacji źródłowej itp.).
Styl odniesienia
Tekst: wskaż odniesienia według numerów w nawiasach kwadratowych zgodnie z tekstem. Można odnieść się do rzeczywistych autorów, ale zawsze należy podać numer(y) bibliografii.
Lista: Ponumeruj odnośniki (liczby w nawiasach kwadratowych) na liście w kolejności alfabetycznej.
Przykłady:
Publikacja w czasopiśmie:
[1] Bao Y., Li Y., Ding J. Studium przypadku analizy odpowiedzi dynamicznej i oceny bezpieczeństwa dla podwieszonego systemu jednoszynowego. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016, 13, 1121. https://doi.org/10.3390/ijerph13111121
Publikacja książkowa:
[3] Strunk W., White E.B. Elementy stylu. Longman, Nowy Jork 2000.
Publikacja rozdziału w książce:
[4] Mettam G.R., Adams L.B. Jak przygotować elektroniczną wersję swojego artykułu. W: Jones BS, Smith RZ, (red.). Wprowadzenie do ery elektronicznej. 281-304.Publishing Inc, Nowy Jork 2009.
Publikacja strony internetowej:
[5] Mancini G., Cera A. Projektowanie wózków kolejowych zgodnie z nową normą europejską EN 13749. https://uic.org/research/international-railway-research-board-irrb/ (dostęp 18.09.2020).
Uwaga: w przypadku więcej niż 3 autorów należy wymienić pierwszych 3 z dopiskiem „et al.”
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370