PL EN
 
STRESZCZENIE
Poniższy artykuł jest drugim z cyklu pod wspólnym tytułem „Prawne regulacje w zakresie taboru kolejowego”. Zawiera podstawowe informacje opracowane na podstawie różnego rodzaju dokumentów obowiązujących dla taboru kolejowego. Mogą być one pomocne w pracy specjalistów zajmujących się badaniami oraz certyfikacją taboru kolejowego i jego głównych składników, a także dla producentów taboru i jego podzespołów. Artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi przebieg procedury uzyskania notyfikacji jednostki, łącznie z etapami pośrednimi, akredytacją i autoryzacją. Artykuł zawiera także tzw. linki do stron internetowych, na których dostępne są całe teksty przytoczonych i omawianych dokumentów. W kolejnych numerach kwartalnika ukazywać się będą następne artykuły dotyczące praktycznego stosowania przepisów dotyczących taboru kolejowego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
2.
Dyrektywa Komisji 2009/131/WE, z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
3.
Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca załączniki II, V, VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
4.
Dyrektywa Komisji 2013/9/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
5.
Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.
 
6.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 
7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie WE nr 352/2009.
 
8.
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) z późniejszymi zmianami: z dnia 13.07.2010 (Dz. U. nr 138 poz. 935), z dnia 15.04.2011 (Dz. U. nr 201 poz. 586), z dnia 13.06.2013 (Dz. U. poz. 898).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013, poz. 1297).
 
10.
Zarządzenie nr 28 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury autoryzacji jednostek prowadzących ocenę zgodności, zgłaszania jednostek autoryzowanych do notyfikacji oraz zasad sprawowania nadzoru i kontroli nad jednostkami notyfikowanymi w zakresie niektórych wspólnotowych dyrektyw nowego podejścia.
 
11.
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie. DAN-02. Polskie Centrum Akredytacji. 2013 r.
 
12.
Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe. DAK-07. Wydanie 7. Polskie Centrum Akredytacji. 2014 r.
 
13.
PN-EN 45011. Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów.
 
14.
PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
15.
PN-EN ISO/IEC 17020. Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top