PL EN
 
STRESZCZENIE
Hałas i wibracje są to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka. Są to formy zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, charakteryzujące się mnogością źródeł i powszechnością występowania.
 
REFERENCJE (20)
1.
PN-92/K 11000 Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania.
 
2.
PN-EN 15892:2011 Emisja hałasu. Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty.
 
3.
PN-EN ISO-3095:2005 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
 
4.
TSI – Hałas Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. TSI C(2011)658 dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Obowiązuje od 13 kwietnia 2011 r. Dz.U.UE nr L99.
 
5.
PN-86/N-01338 Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące pomiarów.
 
6.
PN-Z 01338:2010 Akustyka. Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy.
 
7.
PN-ISO 7196:2002 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.
 
8.
PN-86/N-01321 Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące pomiarów.
 
9.
Dz.U. Nr 217 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
10.
TSI – Loc&pas Decyzja nr 2011/291/UE Komisji z dnia 26.04. 2011 r. TSI C(2011)2737 w sprawie interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.
 
11.
PN-91/K-88100 Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.
 
12.
PN-91/N-01352:1991 Drgania. Zasady wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy. Wycofana bez zastąpienia, z możliwością stosowania.
 
13.
PN-90/K-11003:1990 Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowej. Metodyka badań drgań wycofana bez zastąpienia, z możliwością stosowania.
 
14.
PN-90/K-11001:1990 Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotyw elektrycznej dwukabinowej. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Wycofana bez zastąpienia, z możliwością stosowania.
 
15.
PN-91/K-01354:1991 Drgania. Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażenia. Wycofana bez zastąpienia, z możliwością stosowania.
 
16.
ERRI B153 Rp8 Użycie normy ISO 2631 do pojazdów kolejowych. Utrecht 04.1989r.
 
17.
ERRI B153 Rp 23 Zastosowanie normy ISO 2631 w pojazdach kolejowych. Sprawozdanie – synteza. Utrecht, 12.1993r.
 
18.
ISO 2631 Drgania mechaniczne i wstrząsy oddziaływujące na człowieka.
 
19.
Dz.U.Nr 217 poz.1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Zał. 2 pkt B 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
20.
Dz.U.Nr 212 poz.1769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top