PL EN
Zasady dopuszczeń pojazdów kolejowych w ruchu międzynarodowym po wejściu w życie dyrektyw II pakietu kolejowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Data publikacji: 02-05-2008
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2008,2,19-24
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono informacje na temat stanu opracowania procedur związanych z dopuszczeniem pojazdów kolejowych, po wprowadzeniu w życie dyrektywy II pakietu kolejowego. Prace te są wynikiem inicjatyw Unii Europejskiej podejmowanych w celu zwiększania konkurencyjności kolei. W artykule zostały wymienione i opisane różnego rodzaju dokumenty, przyjęte już do stosowania przez państwa Uni lub krajowe, obowiązujące w Polsce, oraz robocze, opracowane przez grupę specjalną (Task Force) powołaną przez Dyrektoriat Generalny Energii i Transportu. Niektóre istotne dokumenty zostały zacytowane we fragmentach. We wniosku stwierdzono, że przewidywane procedury i związane z nimi regulacje techniczne nie będą zagrożeniem dla polskich przewoźników planujących obsługę ruchu międzynarodowego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Dyrektywa 2004/51 zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
 
2.
Dyrektywa 2004/50 zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
 
3.
Dyrektywa 2004/49 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa.
 
4.
Rozporządzenie 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową.
 
5.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (z 28 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami: 20.04.2004, 16.12.2005 i 22.07.2006).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych.
 
8.
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei.
 
9.
Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
10.
Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
11.
Cross-Acceptance proposals adopted on 13 December 2006. (http://ec.europa.eu/transport/...).
 
12.
Schweinberg R., Fischer K.: Die europäische Entwicklung im Eisenbahnbereich - Chance für den Güterverkehr. Eisenbahntechnische Rundschau. 2005 nr 7-8.
 
13.
Burnewicz J.: Rynki transportowe UE w Strategii Lizbońskiej – liberalizacja i integracja. Polskie forum strategii lizbońskiej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (http://www.pfsl.pl/news.php?id...).
 
14.
Bieżąca analiza europejskich prac nad technicznymi specyfikacjami dla interoperacyjności systemu trans-europejskich kolei konwencjonalnych. Temat CNTK 4016 (raporty kwartalne 01÷12).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top