PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
 
REFERENCJE (44)
1.
2002-2018. Das Chemnitzer model. Folder firmy Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH.
 
2.
Ab Ende 2020 mit der "Straßenbahn" von Chemnitz nach Aue. https://www.mdr.de/sachsen/che....
 
3.
Agenda Badawcza Programu Sektorowego INNOTABOR. Innowacyjny tabor szynowy do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalnego przeznaczenia. Komunikat Internetowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa 15.07.2016: https://www.ncbr.gov.pl/progra....
 
4.
Beim M.: Uwarunkowania prawne tramwaju dwusystemowego w Niemczech.
 
5.
Chemnitz tram-train passenger traffic doubles. https://www.railjournal.com/pa....
 
6.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu 105NT na szlakach kolejowych. Świat Kolei 1998.
 
7.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu tramwajowego 105NT po torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
8.
Czeczuła W.: Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura kolejowa i tramwajowa ze względu na ruch pojazdów dwusystemowych. TTS 1-2/2000.
 
9.
Czyczuła W., Jeżewicz J.: Wstępna analiza kosztów eksploatacyjnych tramwajów dwusystemowych TTS 1-2/2000.
 
10.
Czyczuła W., Raczyński J.: Zintegrowane systemy kolejowo--tramwajowe. TTS nr 7-8/2001.
 
11.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy? TTS nr 1-2/2000.
 
12.
Dąbrowski J.: Jaki w polskich warunkach powinien być tramwaj dwusystemowy. TTS 1-2/2014.
 
13.
Dąbrowski J.: Techniczno-prawny aspekt użytkowania tramwaju na polskich torach tramwajowych i kolejowych. TTS 11/2018.
 
14.
Durzyński Z., Pachołek M, Cichy R.: The premises for adapting tram for driving on various types of track in an urban agglomeration. Pojazdy Szynowe 4/2017.
 
20.
Jakiel J., Oleszczuk Ł.: Rozwiązania transportowe w aglomeracjach. http://web.archive.org/web/201....
 
21.
 
22.
Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego. Streszczenie kierownicze. WYG Consulting Sp. z o.o. Warszawa 2014.
 
23.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy – moda czy trend rozwojowy aglomeracyjnego transportu szynowego? Logistyka 4/2015.
 
24.
Krych A., Rychlewski J.: Rozwiązania tramperowe w aglomeracji poznańskiej - idea, studia i problemy aplikacji. Materiały konferencji "Zintegrowany system miejskiego transportu szynowego". Wrocław, 24-25.04.2003.
 
25.
Lang R., Nowak R.: Uwarunkowania dla jazdy tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym (1). Pojazdy Szynowe nr 1/2006.
 
26.
Lang R., Nowak R.: Uwarunkowania dla jazdy tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym (2). Pojazdy Szynowe nr 3/2006.
 
27.
Makuch J.: Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. X Konferencja Naukowo-Techniczna. "INFRASZYN". Zakopane 26-28.04.2017.
 
28.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Kraków i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała Rada Miasta Krakowa Nr LXXX/1220/13 z 28.08. 2013 r.
 
29.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Uchwała XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.10.2015 r.
 
30.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016 - 2022. Uchwała Nr XXXIV/713/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 22.12.2016 r.
 
31.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru komunikacyjnego związku komunalnego górnośląskiego okręgu przemysłowego na lata 2013 – 2020. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Katowice, luty 2013 r.
 
32.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gdańska na lata 2014-2030. Gdańsk, styczeń 2014 r.
 
33.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 - 2025. Biuro Inżynierii Transportu. Poznań. 2014.
 
34.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii.
 
35.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty.
 
36.
Rychlewski J.: Potencjał transportowy sieci kolejowej aglomeracji poznańskiej. XII Konferencja Naukowa "Drogi Kolejowe 2003". Gdańsk–Sobieszewo, 15–17.10.2003. http://www.dk2003.pg.gda.pl/ko....
 
37.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa. 2017.
 
38.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1612 /19 Zarządu Województwa Małopolskiego.
 
39.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 
40.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gdańsk 2012.
 
41.
Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Zarząd Województwa Wlkp. Poznań, 2020.
 
42.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020. Olsztyn, 2005.
 
43.
Tułecki A., Szkoda M.: Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych. Materiały XVII Konferencji Pojazdy Szynowe, Kazimierz Dolny, 2006.
 
44.
Ustawa o transporcie kolejowym. Dz. U. RP 2019 poz. 710.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top