PL EN
Wymagania stawiane elementom pochłaniającym energię zderzenia w wagonach-cysternach
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
 
 
Data publikacji: 02-10-2006
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2006,4,39-47
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące elementów pochłaniających energię w wagonach-cysternach wynikające z aktualnych przepisów międzynarodowych. Analiza wykazuje wzrost znaczenia bezpieczeństwa pasywnego przed skutkami zderzeń dla wagonów towarowych, zwłaszcza cystern przewożących ładunki niebezpieczne. Obowiązujące wymagania są kolejnym poważnym wyzwaniem dla producentów pojazdów szynowych, którzy muszą zagwarantować nowe rozwiązania konstrukcyjne pochłaniające energię zderzenia, nie zwiększając drastycznie ceny nowo produkowanego oraz modernizowanego taboru. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005÷2007 jako projekt badawczy pt. „Teoretyczne i techniczne możliwości kształtowania stref zgniotu ustrojów nośnych pojazdów szynowych.”
 
REFERENCJE (19)
1.
Nowicki J., Sobaś M.: Kryteria oceny zabezpieczenia pojazdów szynowych przed skutkami zderzeń. Pojazdy Szynowe Nr 3/2006.
 
2.
Schneider S., Staub J.: Kombiniertes Puffer- und Deformationselement für Schienenfahrzeuge. ZEV +DET Glasers Annalen Nr. 123. 09.1999.
 
3.
Alstom LHB GmbH: Präsentation eines Sicherheits-Chemiekesselwagens Cesa mit Crashversuchen. ZEV+DET Glasers Annalen Nr. 124 07.2000.
 
4.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. Wydanie 10-te z sierpnia 2005.
 
5.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów. Wydanie 10-te z maja 2006.
 
6.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie z sierpnia 2005.
 
7.
Karta UIC 518-2: Uzupełnienie do karty UIC 518: Zastosowanie do wagonów towarowych przystosowanych do nacisku zestawu kołowego większego niż 22.5 t i do 25 t. 1-sze wydanie z 06.2004.
 
8.
Karta UIC 521: Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na końcach pojazdów. 1-sze wydanie z dnia 1.01.1987 z erratą z dnia 01.07.1990.
 
9.
Karta UIC 526-1:Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 105 mm. 2-gie wydanie z 01.07.1998.
 
10.
Karta UIC 530-2: Wagony towarowe. Bezpieczeństwo jazdy. 5-te wydanie z grudnia 2005.
 
11.
Karta UIC 533: Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu. 2-gie wydanie z 01.01.1977 z 4-tą zmianą z 01.01.1996.
 
12.
Karta UIC 535-2:Normalizacja i rozmieszczenie stopni, pomostów końcowych, mostków przejściowych, uchwytów, haków do lin, urządzeń uruchamiających pociągowy sprzęg samoczynny i kurków końcowych powietrza wagonów towarowych ze względu na zastosowanie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkowskich UIC i OSŻD. 4-te wydanie z 02.2006.
 
13.
Karta UIC 573: Warunki techniczne dotyczące budowy wagonów- cystern. 6-te wydanie z 04.2005.
 
14.
Karta UIC 577: Wagony towarowe. Obciążenia. 4-te wydanie z 12.2005.
 
15.
Karta UIC 700: Klasyfikacja linii kolejowych. Przynależne granice obciążenia wagonów towarowych. 10-te wydanie z 11.2004.
 
16.
ORE DT 320 (B12.B36): Aktualny stan techniki wagonów towarowych i perspektywy na najbliższą przyszłość.( Der aktuelle Zustand der Güterwagentechnik und die Aussichten für die nahe Zukunft). Utrecht, październik 1990.
 
17.
RID: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses). Aneks 1 do załącznika B konwencji ( Umowy) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM). Grupa PKP-Przewozy Towarowe CARGO. Wyd. 01.07.2001.
 
18.
Raport końcowy ERRI B12/ Rp.17 (8-me wydanie): Program prób wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali ( które nadają się do zabudowy sprzęgu samoczynngo pracującego na rozciąganie i na ściskanie) i których wózki mają ramę stalową. ( Versuchsprogramm für Güterwagen mit Untergestell und Wagenstrukturen aus Stahl (die für den Einbau der Automatischen Zug-Druck Kupplung geeignet sind) und deren Drehgestelle mit stählernem Drehgestellrahmen.) Utrecht , kwiecień 1997.
 
19.
RIV: Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych przez kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe ( Regolamento Internazionale Veicoli). Wydanie obowiązujące od 07.2000.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top